Aký je postup pri úmrtí

Aby sme zjednodušili pozostalým vybavovanie, vytvorili sme pre smútiace rodiny podrobný manuál, ako presne postupovať, čo všetko je potrebné mimo pohrebu vybaviť a čo pre Vás zabezpečíme my – Pohrebná služba FÉNIX. Je dôležité vedieť, že ak smrť nastane doma je nevyhnutné volať 112, aby obhliadajúci lekár konštatoval smrť a určil presné náležitosti. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, ktorá preberie telo nebohého a navedie pozostalých k ďalšiemu postupu. Pokiaľ ide o úmrtie v nemocnici, vtedy je personál nemocnice povinný oboznámiť pozostalých o úmrtí, ktorí následne kontaktujú pohrebnú službu. Rovnako sa postupuje aj pri úmrtí nebohého v zahraničí, kedy pre Vás pohrebná služba, zabezpečuje aj prevoz nebohého.   

Dokumentácia

Pre vybavenie pohrebu je potrebné vybrať objednávateľa pohrebu, na ktorého bude vystavená kompletná pohrebná dokumentácia. Taktiež je veľmi dôležité dodať doklad totožnosti nebohého, oblečenie na poslednú rozlúčku a  fotografiu na smútočné oznámenie. Pre poslednú rozlúčku je treba určiť konkrétny dátum, čas a miesto konania. Pri vybavovaní pohrebu je potrebné vybrať aj formu rozlúčky a pochovávania. Pokiaľ ide o veriaceho, tak sa forma odvíja od konkrétneho vierovyznania, ak ide o neveriaceho nebohého, posledná rozlúčka je formou občianskej rozlúčky. Pohrebná služba FÉNIX ponúka dve formy pochovávania, konkrétne pochovávanie priamo do zeme, či už formou kopaného alebo panelového hrobu, a tiež formou kremácie.